Halan2

  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร  โดย  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ฮาลาลด้านปศุสัตว์ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลในจังหวัด ให้ประชาชนทั่วไปทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนได้เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์มาตรฐานฮาลาลที่สะอาด ปลอดภัย และมีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักศาสนา

piccom19102563003ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 19/10/63 <<..รายละเอียด..>>