241136498 797034297613341 2039703520128977853 n

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. -​12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมอบรมการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ ซึ่งจัดโดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ให้กับเกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดชุมพร ผ่านระบบห้องประชุมผ่านทางจอภาพ (VDO Conference) โดยใช้แอพพลิเคชั่น Zoom

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์