133740

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้ดำเนินการตรวจต่ออายุการรับรองการปฏิบัติการที่ดี (GMP) ​ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์