การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2

  แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

การจัดประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM

1 การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

          1.1 แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

          1.2 แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD

          1.3 แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (Checklist IDP)

2 โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

          2.1 หลักฐานการวางแผน

                2.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

           2.1.2 หนังสือแจ้งคณะทำงานเข้าร่วมประชุมกำหนดแผนพัฒนา

         2.1.3 รายงานการประชุมกำหนดแผนพัฒนา

         2.1.4รูปภาพการประชุมกำหนดแผนพัฒนา

               2.1.5 แผนการพัฒนาบุคลากร

               2.1.6 แผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

          2.2 หลักฐานการดำเนินการ

                2.2.1 หนังสือแจ้งให้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

                   2.2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

                2.2.3 เนื้อหาบทเรียนการพัฒนาบุคลากร

                   2.2.4 ผลกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

                2.2.5 รูปภาพกิจกรรมดำเนินการพัฒนาบุคลากร

          2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

                2.3.1 สรุปการประเมินผลจากการทดสอบความรู้

                2.3.2 แบบทดสอบหลังการพัฒนา

                   2.3.3 สรุปคะแนนการประเมินการพัฒนาบุคลากรโดยปศุสัตว์จังหวัด

                2.3.4 แบบประเมินการพัฒนาบุคลากรโดยปศุสัตว์จังหวัด

          2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

                2.4.1 สรุปคะแนนจากการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

                2.4.2 แบบประเมินการนำประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน