ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดชุมพร (2 ธันวาคม 2563)

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดชุมพร