แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1

แบบฟอร์ม IDP : A

การรายงานผลตัวชี้วัดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1
1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
   1.1 แบบฟอร์ม IDP:A
   1.2 แบบฟอร์ม IDP : B
2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการสอนงาน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

   2.1 หลักฐานการวางแผน

         2.1.1 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร

         2.1.2 คำสั่งแต่ตั้งคณะทำงานพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา/รายชื่อรับทราบคำสั่ง

         2.1.3 คำสั่งให้ข้าราชการและพนักงานราชการพัฒนาตนเอง/รายชื่อรับทราบคำสั่ง

         2.1.4 ภาพถ่ายการประชุมคณะทำงาน

         2.1.5 รายงานการประชุม

         2.1.6 แผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

         2.1.7 ภาพถ่ายการประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   2.2 หลักฐานการดำเนินการ

         2.2.1 หนังสือแจ้งให้เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร/กำหนดการพัฒนา

         2.2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

         2.2.3 ภาพถ่ายกิจกรรม

         2.2.4 สรุปบทเรียนจากการทำกิจกรรมสร้างความดี

         2.2.5 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสร้างความดี

   2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

         2.3.1 คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม

         2.3.2 สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนารายบุคคล

         2.3.3 แบบฟอร์มประเมินคะแนนความรู้ก่อนและหลังการพัฒนา

   2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

         2.4.1 คะแนนติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

         2.4.2 แบบฟอร์มประเมินการนำไปใช้ประโยชน์

         2.4.3 ตัวอย่างรายงานการทำความดี

         2.4.4 แบบฟอร์มการรายงานการทำความดี

         2.4.5 รูปภาพกิจกรรมการนำไปใช้ประโยชน์