สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

197 หมู่ที่ 1  ถนนไตรรัตน์  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  86000

โทร. 0-7751-1614 ,  0-7751-1511 โทรสาร  0-7751-1614 ต่อ 16

http://pvlo-cmp.dld.go.th/index.php/th/

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.