A0DA0712 0392 4C97 A446 8221C32081A3

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร

23 12 64 2

  สืบเนื่องจากมีการร้องเรียนขอความช่วยเหลือน้องสุนัขถูกทำร้ายทารุณ และขอความช่วยเหลือ ปัญหาสุนัขจรจัด และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 17  ธันวาคม  2564 และได้นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบเรื่องสวัสดิภาพสัตว์  ของสุนัขที่ยังในความดูแลของผู้ก่อเหตุ  ในวันที่ 23 ธันวาคม  2564   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรได้ร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ  ด่านกักกันสัตว์ชุมพร  กำนันตำบลหินแก้ว  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลหินแก้ว เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว  เจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบ  ได้พบกับผู้ถูกร้องเรียน  และให้การว่ามีสุนัขอยู่ในความดูแลประมาณ 20 ตัว  ไม่ได้ทำร้ายทารุณกรรมสุนัขดังกล่าวตามที่ถูกกล่าวหา  ทั้งนี้    นางสาวกิจตาภรณ์  แสงจันทร์  นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร  ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย  และตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายตามที่มีผู้ร้องเรียน สุนัขทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง

ข้อเท็จจริง

  1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะจะเข้าดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ในวันที่ 24  ธันวาคม  2564

  2. กำชับให้ดูแลเฝ้าระวังการทารุณกรรมสัตว์ในพื้นที่

  3. การผ่าตัดทำหมันสุนัขทางองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว นำเสนอต่อผู้บริหารอบต.หินแก้ว เพื่อจัดสรรงบประมาณยาและเวชภัณฑ์สำหรับทำหมัน  พร้อมขอสนับสนุนบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรเพื่อดำเนินการผ่าตัดทำหมันต่อไป

186020

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เพื่อให้การขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ เป็นไปตามกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 ณ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร.

 17 12 64 1

      นายโสภณ นาคกล่อม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ กรณีร้องเรียนผ่าน แอพพลิเคชั่น DLD 4.0 เรื่อง ขอความช่วยเหลือน้องสุนัขถูกทำร้ายทารุณ และขอความช่วยเหลือ ปัญหาสุนัขจรจัด

      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร  พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว  กำนันตำบลหินแก้ว   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลหินแก้ว  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ วันที่ 17  ธันวาคม  2564

ข้อเท็จจริง   

    ประเด็นที่ 1 ขอความช่วยเหลือน้องสุนัขถูกทำร้ายทารุณ  ได้ความว่า ไม่พบเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ  และได้พูดคุยกับผู้ร้องเรียนร่วมกับนางเรณู  จิตรภิรมย์ ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือสุนัขที่ถูกทำร้ายจากบ้านผู้ก่อเหตุ  จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ความว่า  สุนัขที่ถูกทำร้ายทารุณ ได้รับการช่วยเหลือและได้รับการอุปการะเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีอาการทางประสาท มีพฤติกรรมที่รุนแรง เป็นที่หวาดกลัวของผู้คนระแวกใกล้เคียง  และยังมีสุนัขที่อยู่ในการเลี้ยงดูจำนวน 6 ตัว

    ประเด็นที่ 2 ขอความช่วยเหลือ ปัญหาสุนัขจรจัด  ได้ความว่า นางเรณู  จิตรภิรมย์ ซึ่งเป็นผู้ขอความช่วยเหลือให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรดำเนินการผ่าตัดทำหมัน  และให้องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วสนับสนุนเวชภัณฑ์ให้ดังกล่าว

การดำเนินการ

    ประเด็นที่ 1 ขอความช่วยเหลือน้องสุนัขถูกทำร้ายทารุณ  ดำเนินการนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ  กำนันตำบลหินแก้ว  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลหินแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ของสุนัขที่ยังในการดูแลของผู้ก่อเหตุ

    ประเด็นที่ 2 ขอความช่วยเหลือ ปัญหาสุนัขจรจัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วดำเนินการจัดทำแผนสนับสนุนเวชภัณฑ์เพื่อให้บริการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขจรจัดภายในพื้นที่ตำบลหินแก้ว และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ในการผ่าตัดทำหมัน

162929

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายโสภณ นาคกล่อม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.มณฑล เลาหภักดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ร่วมต้อนรับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เยี่ยมประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก   น้ำท่วม และมอบถุงยังชีพ ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร