การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1

แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่กำหนด

   1.1แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP) 

    1.2 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD  และแบบฟอร์มสรุปผลHRD  

2. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

    2.1 หลักฐานการวางแผน

                   2.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

                   2.1.2 หนังสือขออนุมัติการจัดกิจกรรม

                   2.1.3 โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic ขั้นพื้นฐาน

                   2.1.4 ประชาสัมพันธ์โครงการในการประชุมประจำเดือน

                   2.1.5 รูปภาพการประชุมแผนการพัฒนาบุคลากร
  2.2 หลักฐานการดำเนินการ

                   2.2.1 หนังสือเชิญการเข้าร่วมกิจกรรม

                   2.2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

                   2.2.3 เนื้อหาการฝึกอบรม                

                   2.2.4 รูปภาพการดำเนินกิจกรรม

  2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

                   2.3.1 แบบทดสอบก่อน-หลัง การเข้าร่วมกิจกรรม

                   2.3.2 คะแนนสรุปการทำแบบทดสอบก่อน-หลัง การเข้าร่วมกิจกรรม         

2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

                   2.4.1 แบบประเมินผลงาน

                   2.4.2 สรุปผลการติดตามผล

                   2.4.3 รูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม