การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1

แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)