การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
    แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

 

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่กำหนด

   1.1 แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP) 

    1.2 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD  และแบบฟอร์มสรุปผลHRD  

2. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

    2.1 หลักฐานการวางแผน

                   2.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 

                   2.1.2 หนังสือขออนุมัติการจัดกิจกรรม 

                   2.1.3 โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “พัฒนาสถานที่และบริการที่ดี ปลอดภัยจากโควิด”

                   2.1.4 ประชาสัมพันธ์โครงการในการประชุมประจำเดือน 

                   2.1.5 รูปภาพการประชุมแผนการพัฒนาบุคลากร

  2.2 หลักฐานการดำเนินการ

                   2.2.1 หนังสือเชิญการเข้าร่วมกิจกรรม 

                   2.2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

                   2.2.3 เนื้อหาการมอบหมายงาน "เรื่อง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน" 

                   2.2.4 เทคนิคการมอบหมายงาน

                   2.2.5 รูปภาพการดำเนินกิจกรรม

  2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

                   2.3.1 แบบทดสอบก่อน-หลัง การเข้าร่วมกิจกรรม 

                   2.3.2 คะแนนสรุปการทำแบบทดสอบก่อน-หลัง การเข้าร่วมกิจกรรม

                   2.3.3 แบบสังเกตพฤติกรรม

                   2.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

                   2.3.5 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อโครงการ

2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

                   2.4.1 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

                   2.4.2 สรุปผลการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

                   2.4.3 รูปภาพการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม