การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

  แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

ปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)

หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ”

1 การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

          1.1 แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

          1.2 แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD

2 โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School(Unit School Best Practice ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

          2.1 หลักฐานการวางแผน

                2.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

           2.1.2 หนังสือแจ้งคณะทำงานเข้าร่วมประชุมกำหนดแผนการพัฒนา รอบที่1/2564

          2.1.3 รูปภาพการประชุมของคณะทำงานพัฒนาบุคลากร

                2.1.4 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

                2.1.5 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          2.2 หลักฐานการดำเนินการ

                2.2.1 หนังสือแจ้งให้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2564

                   2.2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                2.2.3 บันทึกสรุปเนื้อหาบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                   2.2.4 เนื้อหาการนำเสนอ PPT

                2.2.5 ผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                2.2.6 รูปภาพกิจกรรมดำเนินการ

          2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

                 2.3.1 สรุปการประเมินผลจากการทดสอบความรู้

                 2.3.2 แบบทดสอบ ก่อนและหลัง

                    2.3.3 สรุปคะแนนการประเมินภาคปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโดยปศุสัตว์จังหวัด

                 2.3.4 แบบประเมินภาคปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโดยปศุสัตว์จังหวัด

          2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

                 2.4.1 สรุปคะแนนจากการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

                 2.4.2 แบบประเมินการนำประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน