1.1 รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์อำเภอ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร (ด้านสุขภาพสัตว์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเลี้ยงให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
1.2 รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์อำเภอ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร (ด้านสุขภาพสัตว์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับความสำเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์))
1.3 รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์อำเภอ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร (ด้านสุขภาพสัตว์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับความสำเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคพิษสุนัขบ้า)
1.4 รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์อำเภอ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร (ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK
1.5 รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์อำเภอ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร (ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การรับรองสถานที่จำหน่ายไข่ตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK))
1.6 รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์อำเภอ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร (ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร))
1.7 รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์อำเภอ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร (ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำนวนสถานประกอบการฟาร์มสุกรที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร
1.8 รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์อำเภอ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร (ด้านการส่งเสริมการปศุสัตว์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer))
1.9 รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์อำเภอ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร (ด้านการส่งเสริมการปศุสัตว์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร)
1.10 รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์อำเภอ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร (ด้านสารสนเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์)