บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

นายสัตวแพทย์สมศักดิ์  จิตตวิสุทธิวงศ์  ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางนริสา  สุทนต์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

นางสาวชลธิชา  ลามคำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายจอมไพร  บุญยิรัญ  พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

ว่าที่ ร.ต. มณฑล เลาหภักดี สัตวแพทย์อาวุโส (หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์)

นางสาวพิมพ์กัญจน์  วิเศษณกุล  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

นายพัฒน์พงศ์  อทิตยกุล  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

นางบุญพา  จามจุรี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาววันเพ็ญ  หลวงสุ  เจ้าพนักงานสัตวบาล

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

นายพิชัย โพธิ์กระสังข์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

นายอนุพงษ์ อนิโรจน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายจีระศักดิ์ อินทร์แก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายปราโมทย์ ศิลาจันทร์  เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายณัฐนันท์ บริเพ็ชร เจ้าพนักงานสัตวบาล

นางอำพัน  เสวกเกิด  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

นายแมน จามจุรี พนักงานขับรถยนต์

นายสมศักดิ์  ศรีหมอกเมฆ พนักงานผู้ช่วยด้านสัตวแพทย์

นางสาวญาณิศา  พุฒซ้อน  พนักงานผู้ช่วยด้านสัตวแพทย์

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

นายโสภณ  นาคกล่อม  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

นางสาวปาริชาติ มัธยม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

นายวุฒินันท์  จีบบรรจง  นักวิชาการสัตวบาล

นายพงษ์ศักดิ์  ยุงไธสง  นักวิชาการสัตวบาล

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

นายสมศักดิ์  นวลสม  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)

นายเสนีย์ จงประเสริฐ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

นายสุพิศ  ชูใหม่  เจ้าพนักงานสัตวบาล

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชุมพร

นายนรินทร์ สหสันติเวช ปศุสัตว์อำเภอเมืองชุมพร

นางสาวมีนตรา  ระนาดแก้ว  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

นายสุเทพ  ไล่กสิกรรม  เจ้าพนักงานสัตวบาล

ว่าที่ ร.ต. วินัย  หวังพัฒน์  เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายสมมิตร์  สมบัติพิบูลย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล

นางสาวปิยมาภรณ์  เวณรอบทิศ  พนักงานผู้ช่วยด้านสัตวแพทย์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ

นางสาวภัคธนัช พรมบุญแก้ว นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ

นายอดิศร ภิญโญศรี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

นายโกวิท  เพชรทอง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายธนาวุฒิ  จิตดี  เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายจตุรงค์  เขาบาตร  เจ้าพนักงานสัตวบาล

นางสาวจุรีรัตน์  ยิ้มศรี  พนักงานผู้ช่วยด้านสัตวแพทย์

นางสาวกมลรัตน์ เดชศรี พนักงานจ้างเหมางานด้านการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะทิว

นายเบ็ญจะ เหมือนแท้  ปศุสัตว์อำเภอปะทิว

นายกิตติศักดิ์  วายุนิจ  สัตวแพทย์ชำนาญงาน 

นายอำนาจ ชาญนคร เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายสัมพันธ์  ประเสริฐ  เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายประจักษ์  เมืองพร้อม  เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายอดิสรณ์  แก้วเพ็งกรอ  เจ้าพนักงานสัตวบาล

นางสาวสาธิกรณ์  พยัคฆพันธ์  พนักงานผู้ช่วยด้านสัตวแพทย์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหลังสวน

นายภาสพงศ์ ทองย้อย ปศุสัตว์อำเภอหลังสวน

นายกรกฏ ประสูตรนาวิน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

นายถาวร  แกล้วทนงค์  เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายประภาส พจนวิชัย เจ้าพนักงานสัตวบาล

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละแม

นายณัฐชัย อทิตยกุล ปศุสัตว์อำเภอละแม

นายวัชรินทร์  แมนหนู  เจ้าพนักงานสัตวบาล

นางสาวอิงทุมา ใจกว้าง พนักงานผู้ช่วยด้านสัตวแพทย์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพะโต๊ะ

นายสามารถ  เลาห์ประเสริฐ  ปศุสัตว์อำเภอพะโต๊ะ

นายประเสริฐ  หนูทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวี

นายพยุงศักดิ์ ทองแก้ว รก.ปศุสัตว์อำเภอสวี

นายมาโนชญ์ สังข์แก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายสุรสิทธิ์  ล่องหลง เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายพัฒนา  คงสองเมือง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายมโนรัตน์  ยมขวัญเมือง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

นางสาวลาวรรณ  นุ้ยสุข  พนักงานผู้ช่วยด้านสัตวแพทย์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งตะโก

นายพยุงศักดิ์ ทองแก้ว ปศุสัตว์อำเภอทุ่งตะโก

นายสุภัค  ภูยอดพลอย  ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นายเอนก  ไชยชนะ  เจ้าพนักงานสัตวบาล

นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองแดง  พนักงานจ้างเหมางานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ปีก