130835

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายธงชัย หนังสือ ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.มณฑล เลาหภักดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ , นายโสภณ นาคกล่อม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ , นายพิชัย โพธิ์กระสังข์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ , นายสมชาย สุทนต์ ปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ , หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชุมพร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบในการเลี้ยงและจำหน่ายสุกรกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ตำบลท่าข้าม ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

133740

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้ดำเนินการตรวจต่ออายุการรับรองการปฏิบัติการที่ดี (GMP) ​ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

241136498 797034297613341 2039703520128977853 n

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. -​12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมอบรมการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ ซึ่งจัดโดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ให้กับเกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดชุมพร ผ่านระบบห้องประชุมผ่านทางจอภาพ (VDO Conference) โดยใช้แอพพลิเคชั่น Zoom

 238432032

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอละแม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหลังสวน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และเทศบาลเมืองหลังสวน ดำเนินการตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อำเภอละแม อำเภอหลังสวน และอำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 3 โรง ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลละแม อ.ละแม โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

 S 9511120

วันที่ 7 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมซ้อมแผนภัยพิบัติฉุกเฉิน “สมมุติสถานการณ์เกิดเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดชุมพร” ณ ศูนย์บัญชาการจังหวัดชุมพร 2564 โดยมีการประชุมซ้อมแผนฯดังกล่าว ผ่านระบบ ZOOM เป็นการซ้อมแผนแบบ OTT เพื่อบูรณาการส่วนราชการทุกหน่วยงานในจังหวัดชุมพร ซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิพล ในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันถ่วงทีต่อไป