การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1

          แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

1 การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

          1.1 แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

          1.2 แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD

          1.3 แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (Checklist IDP)

2 โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School(Unit School Best Practice ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

          2.1 หลักฐานการวางแผน

                   2.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

          2.1.2 หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม

                   2.1.3 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

                   2.1.4 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          2.2 หลักฐานการดำเนินการ

                   2.2.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                   2.2.2 บันทึกสรุปเนื้อหาบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

               ๒.๒.๓ ผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                   2.2.4 ภาพกิจกรรมดำเนินการ

                   2.2.5 เนื้อหาการนำเสนอ PDF

         2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

                  2.3.1 สรุปการประเมินผลจากการทดสอบความรู้

                   2.3.2 แบบทดสอบ ก่อนและหลัง

               ๒.๓.๓ ผลงานที่ได้จากการเรียนรู้

          2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

                   2.4.1 คะแนนเฉลี่ยรายบุคคลจากการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

                   2.4.2 แบบประเมินการนำประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน