แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2

1. บันทึกข้อความรายงานด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

2. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

      2.1แบบฟอร์ม IDP : A

      2.2 แบบฟอร์ม IDP: B
3. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการสอนงาน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
      3.1 หลักฐานการวางแผน
            3.1.1 วางแผนการดำเนินงาน

                      - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

    - รายชื่อคณะทำงานพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร

- วาระการประชุม

 3.1.2 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการฝึกอบรมบุคลากร รอบที่ 2/2562
            3.1.3 บันทึกข้อความแจ้งบุคคลเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม

            3.1.4 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)

            3.1.5 แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
            3.1.6 บันทึกข้อความเชิญวิทยากร

 3.1.7 ภาพถ่ายการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      3.2 หลักฐานการดำเนินการ
            3.2.1 รูปภาพถ่ายกิจกรรม
            3.2.2 เนื้อหาการฝึกอบรม

 3.2.3 บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 3.2.4 ผลการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

            3.2.5สรุปความรู้ก่อน-หลังการฝึกอบรม

 3.2.6 ตัวอย่างแบบฟอร์มทดสอบความรู้

     3.2.7 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     3.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
            3.3.1 สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนารายบุคคล
            3.3.2 ตัวอย่างแบบประเมินความรู้การพัฒนารายบุคคล
            3.3.3 แบบประเมินผลการพัฒนาโดยวิธีการสอนงาน

      3.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
            3.4.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินการนำไปใช้ประโยชน์

            3.4.2 คะแนนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์รายบุคคล