186020

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เพื่อให้การขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ เป็นไปตามกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 ณ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร.

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์