180445
วันที่ 24 มกราคม 2565 คณะอนุกรรมการโครงการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2565 ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ จังหวัดชุมพร ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยมี ผชช.กฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล เป็นประธาน และมีคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์) กลุ่มพลังเป็ดไข่บ้านเสียบญวน ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ปัจจุบันมีสมาชิก 37 ราย ปศุสัตว์ที่เลี้ยง คือ เป็ดไข่ และการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไข่เป็ด การลงพื้นที่ในวันนี้มีปศุสัตว์จังหวัดชุมพร , เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

{}{}

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์