239666

" จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร"
วันที่ 10 มีนาคม 2565 น.สพ.สมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมดำเนินการให้ความรู้และคำแนะนำในการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพโค-กระบือ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และการป้องกันโรคระบาดในโค-กระบือที่สามารถพบเจอได้ในพื้นที่ รวมถึงแผนและนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือของกรมปศุสัตว์แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตำบลสะพลี เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีแนวทางการดำเนินการในการบริหารกลุ่มให้ประสบผลสำเร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือตำบลสะพลี ซึ่งมีสมาชิกเริ่มต้นจำนวน 30 ราย จำนวนโคเนื้อที่ขึ้นทะเบียนจำนวน 200 ตัว มีที่ทำการอยู่เลขที่ 4/4 หมู่ที่ 7 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์