กิจกรรม รายละเอียด
ขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ(ผสมเทียม)  <<รายละเอียด>>
เครือข่ายผลิตสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ <<รายละเอียด>>
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์  <<รายละเอียด>>
สร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  <<รายละเอียด>>
บำบัดรักษาโรคสัตว์  <<รายละเอียด>>
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลสถานพยาบาลสัตว์  <<รายละเอียด>>
เฝ้าระวังโรคพิษุสนัขบ้าเชิงรุก  <<รายละเอียด>>
ป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมโรคระบาดสัตว์ปีก  <<รายละเอียด>>
การจัดระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบคอมพาร์ทเมนต์ <<รายละเอียด>> 
การทำลายสัตว์ปีกและจ่ายค่าชดใช้  <<รายละเอียด>>
ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม  <<รายละเอียด>>
แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง  <<รายละเอียด>>
ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ  <<รายละเอียด>>
โครงการปศุสัตว์ OK  <<รายละเอียด>>
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล  <<รายละเอียด>>
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เล็ก-สัตว์ปีก  <<รายละเอียด>>
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ  <<รายละเอียด>>
พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์  <<รายละเอียด>>
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร  <<รายละเอียด>>
พัฒนาระบบโคนม  <<รายละเอียด>>
โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย   <<รายละเอียด>>
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  <<รายละเอียด>>
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่  <<รายละเอียด>>
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer)  <<รายละเอียด>>
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   <<รายละเอียด>>
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  <<รายละเอียด>>
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่   <<รายละเอียด>>
สนับสนุนกิจกรรมด้านการจัดการฟาร์ม ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์  <<รายละเอียด>>
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  <<รายละเอียด>>
ตรวจสอบตาม พ.ร.บ.อาหารสัตว์  <<รายละเอียด>>
ตรวจสอบโรงงานผลิตวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์  <<รายละเอียด>>
เฝ้าระวังสารตกค้าง (Monitoring plan)  <<รายละเอียด>>
ตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบฯ และศูนย์ไข่  <<รายละเอียด>>
ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์   <<รายละเอียด>>
หมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์  <<รายละเอียด>>
โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ  <<รายละเอียด>>
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร   <<รายละเอียด>>