รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสัตวแพทย์จังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด

ลำดับที่ ชื่อ- สกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1 นายเอ็ด  บูรณฤกษ์

  พ.ศ. 2500 - 2506

2 นายเจริญ  สมบัติยานุชิต

  พ.ศ. 2506 - 2509

3 นายปรีชา  นิลอัยยกา

  พ.ศ. 2509 - 2522

4 นายสาโรช  มหาขันธ์

  พ.ศ. 2522 - 2524

5 นายผุดผาด  ไชยนันท์

  พ.ศ. 2525 - 2528

6 นายนิโรจน์  วัจนภูมิ

  พ.ศ. 2528 - 2530

7 นายฉลอด  จูฑะพันธ์

  พ.ศ. 2530 - 2531

8 นายบัญชา  อิฐรัตน์

  พ.ศ. 2531 - 2533

9 นายวรงค์ชัย  พรรณารุโณทัย

  พ.ศ. 2533 - 2533

10 นายประดิษฐ์   มานีมาน

  พ.ศ. 2533 - 2534

11 นายเพชร  บุญรัตนหิรัญ

  พ.ศ. 2534 - 2537

12 นายคำรณ  ทองใย

  พ.ศ. 2537 - 2538

13 นายสามารถ  จรัญยานนท์

  พ.ศ. 2538 - 2541

14 นายวิชัย  ผลเจริญ

  พ.ศ. 2541 - 2547

15 นายธเนศ  ถวิลหวัง

  พ.ศ. 2548 - 2550

16 นายนพพร  แก้วกนิษฐารักษ์

  พ.ศ. 2551 - 2558

17 นายเกษตร  สุวรรณเพชร

  พ.ศ. 2558 - 2559

18 นายชุมพล  บุญรอด

  พ.ศ. 2559 - 2560

19 นายนพพร  แก้วกนิษฐารักษ์

  พ.ศ. 2560 - 2561

20 นายธงชัย หนังสือ   พ.ศ. 2561