วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตวอำเภอปะทิว ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรม ภายใต้กรอบภารกิจความรับผิดชอบของส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะอำเภอปะทิว (เพลงวาฟาร์ม) หมู่ที่ 3 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

{}{}

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์