A0DA0712 0392 4C97 A446 8221C32081A3

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์