ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (โคเนื้อเพศเมีย) โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

รายละเอียด

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร