แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

  แบบฟอร์ม IDP-A

ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

    1.1 แบบฟอร์ม IDP : A

    1.2 แบบฟอร์ม IDP : B

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit School Best Practice) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

    2.1 หลักฐานการวางแผน

          2.1.1 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร

          2.1.2 รายชื่อคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม

          2.1.3 ภาพถ่ายการประชุมคณะทำงาน

          2.1.4 รายงานการประชุม

          2.1.5 หนังสือแจ้งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมกิจกรรมฯ

          2.1.6 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

          2.1.7 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          2.1.8 ภาพถ่ายการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

    2.2 หลักฐานการดำเนินการ

          2.2.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          2.2.2 ภาพถ่ายกิจกรรม

          2.2.3 บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          2.2.4 เนื้อหากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

    2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

         2.3.1 คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม

         2.3.2 สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนารายบุคคล

         2.3.3 แบบฟอร์มประเมินคะแนนความรู้ก่อนและหลังการพัฒนา

    2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

          2.4.1 รายงานการติดตามผล

          2.4.2 คะแนนเฉลี่ยรายบุคคลจากการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

          2.4.3 แบบฟอร์มประเมินการนำประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน