S 18595864

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหลังสวน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอละแม ดำเนินการตรวจติดตาม และต่ออายุ ใบรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สด และเนื้อสัตว์ ตามโครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค และโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่อำเภอหลังสวน และอำเภอละแม จังหวัดชุมพร

 

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์