238432032

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอละแม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหลังสวน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และเทศบาลเมืองหลังสวน ดำเนินการตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อำเภอละแม อำเภอหลังสวน และอำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 3 โรง ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลละแม อ.ละแม โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์