แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1

แบบฟอร์ม IDP : A

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1

    1.1 แบบฟอร์ม IDP : A

    1.2 แบบฟอร์ม IDP : B

2. หลักฐานการวางแผน

    2.1 คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

    2.2 คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการพัฒนาตนเอง

    2.3 ผลประเมินรอบที่ผ่านมา

         2.3.1 ข้าราชการ

         2.3.2 พนักงานราชการ

    2.4 การประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

    2.5 แจ้งแผนการพัฒนาบุคลากรในที่ประชุมประจำเดือน เมษายน 2560

         2.5.1 รายงานการประชุม หน้า 1-7

         2.5.2 รายงานการประชุม หน้า 8-13 

    2.6 รายชื่อผู้เข้าประชุม

    2.7 ภาพแจ้งแผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2561

    2.8 โครงการอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1

    2.9 หนังสืออนุมัติโครงการ 

    2.10 หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม

    2.11 หนังสือเชิญวิทยากร

3. หลักฐานการดำเนินการ

    3.1 วิธีการพัฒนาและรายละเอียดหลักสูตร

    3.2 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

    3.3 ภาพกิจกรรมการอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปี 2561 รอบที่ 1

    3.4 เนื้อหา

         3.4.1 พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

         3.4.2 พ.ร.บ. ควบคุมอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 2) 2542

        3.4.3 PPT สรุปโรคระบาดสัตว์ 2558

4. หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

    4.1 แบบทดสอบ

         - แบบทดสอบ Pre-Test หน้า 1-9 หน้า 10-17

           และ Post-Test หน้า 1-9 หน้า 10-17 

    4.2 สรุปผล ตามแบบทดสอบ Pre-Test และ Post-Test

    4.3 ประเมินโครงการและวิทยากร  

          ประเมินโครงการและวิทยากร (ต่อ)

    4.4 ประเมินผล

          ประเมินผล (ต่อ)

5. หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

    5.1 รายงานการฝึกอบรม

    5.2 การประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  

   5.3 ตัวอย่างแบบฟอร์มการติดตาม