แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2

  แบบฟอร์มที่ 1

  แบบฟอร์มที่ 2.1 ข้าราชการ

  แบบฟอร์มที่ 2.1 พนักงานราชการ

  แบบฟอร์มที่ 2.2 ข้าราชการ

  แบบฟอร์มที่ 2.2 พนักงานราชการ

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร รอบที่ 2/2560

 

ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2560

รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

  แบบฟอร์มที่ 1  รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  แบบฟอร์มที่ 2.1 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) :

                     ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องการพัฒนา (ข้าราชการ)

  แบบฟอร์มที่ 2.1 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) :

                     ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องการพัฒนา (พนักงานราชการ)

  แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) :

                     สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา (ข้าราชการ)

  แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) :

                     สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา (พนักงานราชการ)

  แบบฟอร์มที่ 3.1 สรุปรายงานตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 2/2560 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

  แบบฟอร์มที่ 3.2 สรุปรายงานตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 2/2560 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

  แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

 

กระบวนการพัฒนาบุคลากร

  1.แผนการพัฒนา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร จัดทำเป็น

     -คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

     -คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการพัฒนาตนเอง

     -ผลการประเมินรอบที่ผ่านมา

  2.วิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

     -ประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

     -แจ้งแผนการพัฒนาบุคลากรในที่ประชุมประจำเดือน เมษายน 2560

     -ภาพการแจ้งแผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2560

     -หนังสือแจ้งการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

  3.วิธีการพัฒนา/ดำเนินการฯ

อบรมข้าราชการและพนักงานราชการกลุ่มเป้าหมาย หัวข้อเรื่อง "ธรรมะอารมณ์ดี เสริมสร้างสามัคคีในองค์กร"

     -โครงการอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2

     -วิธีการพัฒนาและรายละเอียดหลักสูตร

     -หนังสืออนุมัติโครงการ

     -หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม

     -หนังสือเชิญวิทยากร

     -รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

     -แบทดสอบก่อน-หลังอบรม

     -แบบสอบถามประเมินความพอใจโครงการและวิทยากร

     -ภาพกิจกรรมการอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปี 2560 รอบที่ 2

     -รายงานการฝึกอบรม

 

  4.วิธีการประเมินผล

     -แบบทดสอบ Pre-Test และ Post-Test

     -สรุปผล ตามแบบทดสอบ Pre-Test และ Post-Test

     -ประเมินโครงการและวิทยากร

 

  5.หลักฐานการสรุปรายงานผลฯ

     -สรุปผลการดำเนินโครงการฯ

     -ใบประกาศนียบัตร

 

  6.ผลการติดตาม

     -แบบประเมินจริยธรรมข้าราชการหลังการฝึกอบรม

     -แบบประเมินจริยธรรมพนักงานราชการหลังการฝึกอบรม