แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1

1.โครงการ

2.แผนพัฒนารายบุคคล

3.แบบฟอร์ม

  แบบฟอร์มที่ 1

  แบบฟอร์มที่ 2-1

  แบบฟอร์มที่ 2-2

 

ผลพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1

1. การรายงานผลการดำเนินการ

2. หลักฐานการวางแผน

3. หลักฐานการสื่อสาร

    3.1 หลักฐานการสื่อสาร (หน้า1-10) (หน้า11-15)

    3.2 รูปภาพการประชุมและประชาสัมพันธ์ (หน้า 1 หน้า 2 หน้า3)

4. หลักฐานการดำเนินการ

    4.1 หลักฐานการดำเนินการ (หน้า 1-8 หน้า 9-15)

    4.2 รูปภาพการฝึกอบรม

    4.3 รูปภาพปฏิบัติงานในพื้นที่

5. หลักฐานการประเมินและติดตามผล

6. หลักฐานการสรุปรายงานผล